Kvalifikacija i ispitivanje digestora, LEV-ova i laboratorijske opreme

Digestori
 • Kvalifikacija ili ispitivanje digestora
 • Priprema i izrada kvalifikacijske/ispitne dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
 • Kvalifikacija prema normi HRN EN 14175-4  
 • Ispitni/kvalifikacijski testovi
 • Ispitivanje čeonih brzina i homogenosti usisa zraka u digestor [inflow]
 • Ispitivanje protoka odsisa zraka odsisnog ventilatora digestora uz ispitivanje statičkih tlakova  
 • Kontaminacijski test digestora
 • Containment test (upotreba SF6 plina) kod rada s lako hlapivim otapalima
 • KI discus test (upotreba kalij-jodida) kod rada s lebdećim česticama
 • Kontaminacijski test unutarnje ravnine koristeći SF6 plin te infracrveni spektrometar
 • Kontaminacijski test vanjske ravnine koristeći SF6 plin te infracrveni spektrometar
 • Robustnes test
 • Vizualizacija strujanja zraka  
 • Vizualno prikazivanje čeonih brzina usisa zraka na prednjoj ravnini digestora te u unutrašnjosti digestora
 • Ispitivanje signala alarma  
 • Ispitivanje nivoa buke digestora i vibracija  
 • Podešavanje kontrolera digestora, nuliranje i umjeravanje te podešavanje svih parametara uključujući alarmne granice
 • Izrada SOP-a (Standardization Organisation Protocol) za održavanje i ispitivanje digestora
LEV-ovi (Local Exhaust Ventilation ‘Lokalna odsisna ventilacija’)
 • Kvalifikacija ili ispitivanje LEV-ova
 • Priprema i izrada kvalifikacijske/ispitne dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
 • Ispitni/kvalifikacijski testovi
 • Ispitivanje čeonih brzina usisa zraka kod prednje ravnine otvora LEV-a
 • Volumetrijsko ispitivanje protoka usisa zraka ventilacijskog sustava LEV-a
 • Ispitivanje statusa/gradijent tlaka LEV-a u odnosu na prostor u kojem se nalazi  
 • Vizualizacija strujanja zraka
 • Vizualno dokazivanje pravilnog funkcioniranja LEV-a
 • Kontaminacijski test unutarnje ravnine  

Edukacije i predavanja te praktično osposobljavanje o ispitnim radnjima nad digestorima i lokalnim odsisima potraži na VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore.