Kvalifikacija i validacija laminar kabineta i kabina

Kvalifikacija Laminar kabineta/kabina ili Ispitivanje LFC-a
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
 • Kvalifikacija prema GMP-u
 • Kvalifikacija prema ISO-u
 • Kvalifikacija prema GLP-u
 • Kvalifikacija instalacija
 • Kvalifikacija operacija
 • Kvalifikacija performansi
Ispitni/kvalifikacijski testovi
 • Ispitivanje brzina i uniformnosti strujanja zraka [downflow]
 • Test integriteta HEPA filtera tzv. DOP In-situ skenirajući ili volumetrijski test    
 • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija kabineta/kabine u mirovanju ili radu
 • Vizualizacija strujanja zraka
 • Vizualno dokazivanje uniformnosti strujanja zraka
 • Vizualna dokazivanje pravilnog funkcioniranja usisa zraka u kabinet/kabinu
 • Vizualno dokazivanje nepostojanja turbulencija na mjestu rada s uzorkom
 • Vizualizacija cijelog proizvodnog postupka u sterilnoj proizvodnji s generatorom vodene pare (bez generiranja kontaminacije česticama ili uslijed kondenzacije)
 • Ispitivanje buke i vibracija
 • Ispitivanja intenziteta rasvjete (zahtjev iz Pravilnika o ispitivanju radne opreme NN 16/16, 120/22)
 • Ispitivanje indirektnog napona dodira i izjednačenja potencijala (zahtjev iz Pravilnika o ispitivanju radne opreme NN16/16, 120/22)
Izrada SOP-ova (Standardization Organisation Protocol)

Edukacije vezano uz ispitivanje i kvalifikaciju Laminar kabineta ili kabina potraži na  VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore.