Kvalifikacija i validacija mikrobioloških zaštitnih (sigurnosnih) kabineta

Kvalifikacija Mikrobiološkog zaštitnog kabineta ili ispitivanje MSC-a
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
 • Kvalifikacija prema GMP-u
 • Kvalifikacija prema ISO-u
 • Kvalifikacija prema GLP-u
Provođenje kvalifikacija:
 • Kvalifikacije instalacija
 • Kvalifikacija operacija
 • Kvalifikacija performansi
Ispitni/kvalifikacijski testovi
 • Ispitivanje brzina i uniformnosti strujanja zraka [downflow]
 • Ispitivanje čeonih brzina usisa zraka [inflow]
 • Test integriteta HEPA filtera tzv. DOP In-situ skenirajući ili volumetrijski test    
 • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija kabineta u mirovanju ili radu
 • Vizualizacija strujanja zraka
 • Vizualno dokazivanje uniformnosti strujanja zraka
 • Vizualno dokazivanje pravilnog funkcioniranja usisa zraka u kabinet (zaštita operatera)
 • Vizualno dokazivanje nepostojanja povrata zraka iz kabineta (prema operateru)
 • KI-discus test – određivanje faktora zaštite operatera
 • (koristi se pri upotrebi opasnih bioloških ili drugih supstanci kao npr. TBC, virusi, citostatici, cijanidi, da bi se vidjela izloženost, rizik tj. stupanj sigurnosti operatera pri radu s MSC-om)
 • Ispitivanje buke i vibracija  
 • Ispitivanja intenziteta rasvjete (zahtjev iz Pravilnika o ispitivanju radne opreme NN 16/16, 120/22)
 • Ispitivanje indirektnog napona dodira i izjednačenja potencijala (zahtjev iz Pravilnika o ispitivanju radne opreme NN 16/16, 120/22)  
Izrada SOP-a (Standardization Organisation Protocol)
Dezinfekcija, dekontaminacija i neutralizacija MSC-a
 • Koristi se prije zamjene HEPA filtera na MSC-u, u slučaju da se unutar kabineta radilo s izrazito opasnim biološkim agensima kao npr. bakterijama npr. Mycobacterium tuberculosis koji uzrokuje TBC, korona, citostatici, cijanidi, prioni, virusi, i sl. Ovaj postupak garantira sterilizaciju radnih površina, ventilatora, plenuma, HEPA filtera, i ostalih instalacija unutar MSC-a te sprječava kontaminaciju prostora i osoblja koja radi u tom prostoru s MSC-om.
 • Dekontaminacija MSC-a – koristeći formaldehid
 • Dekontaminacija MSC-a – koristeći vodik peroksid

Edukacije i praktične radionice vezane uz rad sa Mikrobiološkim sigurnosnim kabinetima potražite na stranicama VAT – Hrvatska Udruga Čistih Prostora.